The PubCorns (niet-gestructureerde vereniging van vrijwilligers zonder oog op winstbejag) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03 januari 2021

De functionaris voor de Gegevensbescherming van The PubCorns is te bereiken via gdpr@pubcorns.be

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1. Welke gegevens verwerken wij

The PubCorns verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers
 • E-mailadressen
 • IP-adressen
 • Locatiegegevens
 • Afbeeldingen inclusief profielfoto’s
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze website een onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Gegevens van sociale kanalen die u zelf aan ons verschaft bij registratie of aanmelding via sociale media
 • Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@pubcorns.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The PubCorns verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, te beheren en de mogelijkheden hiervan te benutten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • The PubCorns analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
  voorkeuren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

The PubCorns nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The PubCorns) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The PubCorns bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dit geheel binnen de wettelijk geldende termijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens: voor de duur van het lidmaatschap of tot de volledige afhandeling van de gevraagde goederen of diensten
 • IP-adressen: maximaal 1 jaar
 • Berichten, reacties op deze website geplaatst door uzelf: onbepaald
 • Zie evenééns ons cookiebeleid

6. Persoonsgegevens gedeeld met derde partijen

The PubCorns beschouwen jouw persoonsgegevens als privé en vertrouwelijk. The PubCorns kunnen soms informatie over je vrijgeven aan partners of dienstverleners die door ons zijn aangesteld of aan regelgevende instanties. Wij verhuren of verkopen geen persoonlijke informatie aan derden. We gaan met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van The PubCorns een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van onze leden en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke werking te verzekeren, kunnen The PubCorns persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Partners met wie wij een samenwerking aangaan teneinde onze diensten en goederen te kunnen leveren
 • Verzekeringmaatschappijen
 • Juridische dienstverleners
 • Zie evenééns ons cookiebeleid

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Graag verwijzen wij u naar ons afzonderkijk gepubliceerd cookiebeleid

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar gdpr@pubcorns.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The PubCorns zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. The PubCorns willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The PubCorns nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gdpr@pubcorns.be

10. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het privacybeleid van The PubCorns kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen onze dienstverlening en aanbod die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. The PubCorns zullen alle wijzigingen in het privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven.