Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 6 januari 2021.

Definities

Organisator: The PubCorns, niet-gestructureerde vereniging van vrijwilligers zonder oog op winstbejag.

Vrijwilliger: De individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit organiseert of help te verwezenlijken in welke vorm dan ook in naam van de organisator of in hoedanigheid als organisator.

Activiteit: alle diensten en producten die de organisator aanbiedt, zoals maar niet uitsluitend: individuele- en groepsevenementen.

Deelnemer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan of die gebruik maakt van een activiteit.

Website: Onze website https://pubcorns.be en alle subdomeinen

Lid: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op deze website heeft geregistreerd (account aanmaakt) wordt als lid van The PubCorns beschouwd.

Bezoeker: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maak van deze website.

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de deelnemer verplicht is deze laatste aan een activiteit te laten deelnemen evenals de overeenkomst bij registratie op deze website

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

1. Werkingssfeer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The PubCorns gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten en diensten die door The PubCorns worden aangeboden.

Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door de deelnemer gehanteerde voorwaarden, tenzij The PubCorns dit schriftelijk met de deelnemer overeenkomt. 

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van The PubCorns.

De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een activiteit van de organisator of door het betalen van de verschuldigde deelnamekosten.

2.1. De overeenkomst: lidmaatschap en gebruik van deze website

Bij registratie op deze website wordt de ingeschreven beschouwd als lid van de The PubCorns. Aan dit lidmaatschap zijn noch kosten noch verplichtingen gekoppeld. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden geannuleerd op eigen initiatief via het gebruikersprofiel op deze website of via schriftelijke aanvraag.

The PubCorns behouden zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of motivatie. Leden dienen bij inschrijving in eer en geweten te verklaren dat ze meerderjarig zijn.

Het door leden of bezoekers op deze website geplaatste materiaal zoals, maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, video’s of teksten worden eigendom van The PubCorns.

Dit materiaal, waarvan de plaatser verklaart initieel eigenaar te zijn mag niet expliciet, seksueel, politiek, religieus, radicaal of discriminerend van aard zijn noch gewag maken van copyright- of privacy schending, wapens, mishandeling, illegale substanties, aanzetten tot haat, fraude, onderwerpen behorend tot de illegaliteit of schade berokkend aan individuen, bedrijven, groepen of organisaties.

Beeldmateriaal waarop personen prominent te zien zijn dienen allen ingestemd te hebben met de plaatser tot publicatie op deze website.

Indien hogervernoemd materiaal alsnog geplaatst wordt zullen The PubCorns dit zo snel mogelijk verwijderen zonder echter aansprakelijk te zijn voor de geplaatste inhoud.

Leden, bezoekers of deelnemers kunnen in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding om welke reden dan ook voortvloeiend uit hun lidmaatschap, medewerking, deelname, het niet, slecht of gedeeltelijk functioneren van deze website.

The PubCorns zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van links naar derden en behouden het recht deze website zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

Zie ons eveneens ons privacybeleid en cookiebeleid voor verdere details.

2.2. De overeenkomst: deelname aan activiteiten

Alle activiteiten en aanbiedingen van The PubCorns zijn vrijblijvend. De deelnamekost wordt als aanvaard beschouwd wanneer de deelnemer schriftelijk bevestigt middels inschrijving.

Deelname aan een activiteit is pas definitief bevestigd nadat de 100% van de totale deelnamekost is betaald aan The PubCorns.

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire boeking kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen.

Boekingen specifiek op naam kunnen niet worden overgedragen tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Overdrachtskosten kunnen van toepassing zijn.

The PubCorns zijn bevoegd om uitvoering van de overeenkomst of activiteit te laten verrichten door derden.

2.2.1. Annulering door deelnemer

Annulering van de overeenkomst of deelname door de deelnemer is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de activiteit door middel van een e-mailbericht aan The PubCorns of indien aanwezig via de verkregen annulatie-link in de bevestigingsemail.

De deelnemer ontvangt de deelnamekost terug vermindert met de door de PubCorns reeds gemaakte kosten. Bij annulatie minder dan 24 uren op voorhand is de deelnemer 100% van de deelnamekost verschuldigd aan The PubCorns.

2.2.2. Annulering door The PubCorns en overmacht

The PubCorns zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.  The PubCorns zal trachten om de deelnemer een passende oplossing aan te bieden. Van overmacht is in beginsel sprake, indien The PubCorns na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in binnen The PubCorns als bij derden, van wie The PubCorns de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van The PubCorns ontstaan.

Indien door overmacht aan de zijde van The PubCorns het plaatsvinden van de activiteit meer dan 60 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de deelnemer als The PubCorns bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben The PubCorns slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

The PubCorns behouden zich eveneens het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden indien de deelnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij  een termijn van minstens zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

2.2.3. Aansprakelijkheid

Als niet-gestructureerde organisatie vallen The PubCorns niet onder de Vrijwilligerswet van 1 augustus 2006 en blijft bijgevolg de klassieke aansprakelijkheidsregeling (1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek), waarbij de vrijwilliger of medewerker zelf burgerlijk en strafwettelijk aansprakelijk is voor zijn fouten, van toepassing.

The PubCorns zijn niet aansprakelijk ten aanzien van de deelnemer voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar vrijwilligers, medewerkers en/of vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van de activiteiten.

The PubCorns verbinden zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, aan de deelnemer informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. The PubCorns zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de deelnemer wordt verschaft aan het sluiten van de overeenkomst.

Voor zover The PubCorns bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en levering van derden kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware opzettelijke fout.

The PubCorns staan niet in voor schade, verlies of vernietiging van voorwerpen van de deelnemer noch voor lichamelijke letsels. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag.

Bij schade of verlies van tijdens activiteiten door The PubCorns of door derden beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend aan de deelnemer.

The PubCorns zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar bemiddelde activiteiten. 

Iedere aanspraak van de deelnemer tot schadevergoeding lastens The PubCorns vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij een bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de deelnemer gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

De deelnemer verleent behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst aan The PubCorns de toestemming voor registratie van de activiteiten op video of foto en aanwending van deze beelden ter promotie van The PubCorns.

2.2.4. Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door The PubCorns niet naar tevredenheid is opgelost, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht werkdagen nadat de activiteit plaatsvond schriftelijk te melden aan The PubCorns. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

2.2.5. Toepasselijk recht

De overeenkomsten van The PubCorns zijn onderworpen aan en zullen geïnterpreteerd worden volgen het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomsten of deelname zullen, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

2.2.6. Geschillen

Alle geschillen welke tussen The PubCorns en deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst of deelname dan wel van nadere overeenkomsten of deelnames en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten of deelname zullen beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.

Indien The PubCorns en deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

2.2.7. Bijzondere kosten

Indien The PubCorns wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de deelnemer en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de deelnemer de daaruit voor The PubCorns voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan The PubCorns te vergoeden.

Alle overige bijzondere kosten van The PubCorns voortvloeiend uit de relatie met de deelnemer komen voor rekening van de deelnemer voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

2.2.8. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat The PubCorns en deelnemer dat schriftelijk zijn overeengekomen.